Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
warsztaty

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 30.09.2016 r. do dnia 14.10.2016 r. w następujących formach:

 1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@konstancinjeziorna.pl, wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.
  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna,
   Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.
  • bezpośrednio do pok. 4 w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
   w godzinach pracy Urzędu.
 2. Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy
  Konstancin-Jeziorna, Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna w pok. 4
  w godzinach pracy Urzędu.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna z mapą poglądową wyznaczonego obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
i mapą poglądową wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, dostępne były od 30.09.2016 r.:

 • w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Warszawska 32,
  05-520 Konstancin-Jeziorna w pok. 4 w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji w Gminie Konstancin-Jeziorna (www.rewitalizacja.konstancinjeziorna.pl).

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie łącznie wpłynęły 2 uwagi i/lub wnioski zgłoszone przez 2 osoby. Wszystkie uwagi i/lub wnioski podpisane były czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz złożone zostały na formularzu konsultacyjnym, dlatego zostały rozpatrzone. Organem właściwym do ich rozpatrzenia był Burmistrz Gminy
Konstancin-Jeziorna.

Rejestr zbiorczego zestawienia zgłoszonych uwag i/lub wniosków wraz z rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1.

 

Załącznik 1. Informacja podsumowująca z rejestrem uwag

Załącznik 2. Granica obszaru rewitalizacji

 

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza na spotkania związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza na spotkania związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza interesariuszy rewitalizacji na spotkania związane z opracowaniem: Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+, które odbędą się w dniach 25 października, 2 listopada, 3 listopada  oraz 7 listopada 2016 r. zgodnie z następującym harmonogramem czasowym i w następujących miejscach:

25 października 2016 r.:

 • 12.00 – Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
  ul. Świetlicowa 1
  : spotkanie tematyczne dla przedsiębiorców realizujących lub planujących realizację działań na obszarze rewitalizacji;
 • 14.00 – świetlica przy ul. Jaworskiego 24 (Mirków): spotkanie edukacyjno-informacyjne skierowane do przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji;
 • 16.00 – świetlica w miejscowości Kępa Okrzewska, (Kępa Okrzewska Nr 27): spotkanie dla wszystkich interesariuszy rewitalizacji połączone ze spacerem studyjnym po terenie;
 • 18.00 – Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5 przy ul. Szkolnej 7: spotkanie otwarte dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz innych interesariuszy rewitalizacji;

2 listopada 2016 r.:

 • 12.00 – Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
  ul. Świetlicowa 1:
  sektor gospodarczy (przedsiębiorczy) – spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące otwartego naboru na projekty rewitalizacyjne poprzez składanie fiszek projektowych;
 • 14.00 – świetlica przy ul. Jaworskiego 24 – wspólnoty mieszkaniowe oraz pozostali interesariusze rewitalizacji – spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące otwartego naboru na projekty rewitalizacyjne poprzez składanie fiszek projektowych;
 • 16.00 – Świetlica w Kępie Okrzewskiej (Kępa Okrzewska Nr 27 )- spotkanie dla Partnerów rewitalizacji (osób, które zamierzają złożyć fiszkę projektową) dotyczące otwartego naboru na projekty rewitalizacyjne poprzez składanie fiszek projektowych;
 • godz18.00 – Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5 przy ul. Szkolnej 7: spotkanie otwarte dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, dotyczące otwartego naboru na projekty rewitalizacyjne poprzez składanie fiszek projektowych;

3 listopada 2016 r.:

 • 14.00 – Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
  ul. Świetlicowa 1:
  spotkanie informacyjno-warsztatowe dla przedstawicieli Rady Miejskiej oraz dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przedstawicieli instytucji publicznych oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji;
 • 17.00 – Przedszkole Nr 5 w Oborach, Obory 22: spotkanie otwarte dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz innych interesariuszy rewitalizacji połączone ze spacerem studyjnym w terenie;
 • 18.30 – Zespół Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie przy
  ul. Wojewódzkiej 12:
  spotkanie otwarte dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz innych interesariuszy rewitalizacji połączone ze spacerem studyjnym w terenie ;

7 listopada 2016 r.:

 • 17.00 – Przedszkole Nr 5 w Oborach, Obory 22: spotkanie otwarte dla wszystkich interesariuszy rewitalizacji dotyczące otwartego naboru na projekty rewitalizacyjne poprzez składanie fiszek projektowych;
 • 18.30 – Zespół Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie przy
  ul. Wojewódzkiej 12:
  spotkanie otwarte dla wszystkich interesariuszy rewitalizacji dotyczące otwartego naboru na projekty rewitalizacyjne poprzez składanie fiszek projektowych;

 

Spotkania będą miały na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących wyznaczony obszar rewitalizacji. Pragniemy aby wspólnie wypracowali Państwo główne założenia do Programu Rewitalizacji. W ten sposób wszelkie podjęte działania będą optymalnie dostosowane do Państwa potrzeb i oczekiwań. Na spotkaniach dowiedzą się również Państwo jak wypełnić fiszkę projektową w ramach otwartego konkursu na projekty rewitalizacyjne.

 

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów obszaru rewitalizacji.

 

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

Kazimierz Jańczuk

 

 

Art. 2 ust 2. Ustawy o rewitalizacji:

*Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty

zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze (…);

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną;
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Zaproszenie do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji

Zaproszenie do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Programu Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji
(załącznik 1).

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 2) można składać do dnia 8 listopada 2016 r.
w następujących formach:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@konstancinjeziorna.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.
 2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
  Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.
 3. bezpośrednio do pokoju nr 4 w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna w godzinach pracy Urzędu.

 

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Po przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

 

Burmistrz Gminy Konstancin Jeziorna

Kazimierz Jańczuk

 

Pliki do pobrania:

Załącznik 1. Mapa wyznaczonego obszaru rewitalizacji

Załącznik 2. Fiszka projektowa