O projekcie

Konstancin-Jeziorna może być jeszcze ładniejszy. Ruszyły prace nad gminnym programem rewitalizacji. Samorząd na jego opracowanie otrzymał z Unii Europejskiej ponad 123 687 zł

Dofinansowanie wniosku

Wniosek na opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+” otrzymał dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Do konkursu organizowanego przez Województwo Mazowieckie i Ministerstwo Rozwoju wpłynęły 103 projekty. Ten konstanciński, o wartości ponad 137 tys. zł, pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i znalazł się wśród najlepszych. Samorząd na jego realizację otrzyma z Unii Europejskiej 123 687 zł. Dzięki tym pieniądzom powstanie kompleksowe opracowanie odnowy najbardziej zdegradowanych obszarów w gminie Konstancin-Jeziorna. Rewitalizacja objęłaby m.in.: os. Mirków, os. Grapa, os. Obory, os. w rejonie ul. Koziej, zabudowania willowe w strefie A, centralną część Skolimowa oraz Kępę Okrzewską i Czernidła. A chodzi nie tylko o odnowienie istniejącej zabytkowej zabudowy, ale  przede wszystkim o ożywienie sfery gospodarczej i społecznej wspomnianych terenów.

Liczne działania

Program rewitalizacji wskaże  także kierunki rozwoju wsi nadwiślańskich. Szczególną rolę z pewnością  odegra tutaj ośrodek w Kępie Okrzewskiej, w którym planowane jest utworzenie centrum edukacji o ludowym  dziedzictwie Urzecza i promocji lokalnych produktów wytwarzanych w gospodarstwach rolnych. Przedsięwzięcie ma także ułatwić lokalnym stowarzyszeniom rozwijanie działalności gospodarczej opartej o produkty ekologiczne. Do udziału w opracowaniu programu włączeni zostaną mieszkańcy gminy. Będą prowadzone działania edukacyjno-informacyjne, w tym m.in.: szkolenia i spotkania. W odniesieniu do części działań podjęte zostały już pierwsze prace projektowe,  zarezerwowano też środki w budżecie na ich realizację. Dodatkowo wkrótce uruchomiona zostanie strona internetowa z informacjami dotyczącymi prowadzonego programu. Wydawany będzie też biuletyn tematyczny, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Zapytanie ofertowe

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza do złożenia oferty na usługi doradcze, sporządzenie analiz, diagnoz i innych opracowań niezbędnych do sporządzenia „Programu rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+”, zwanym dalej „Programem rewitalizacji” z docelowym opracowaniem i zredagowaniem finalnego dokumentu pn: „Program rewitalizacji Konstancin-Jeziorna — 2020+” oraz udział zapewnionych przez wykonawcę ekspertów w konsultacjach społecznych.

Szczegóły zapytania ofertowego oraz niezbędne do pobrania załączniki znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Konstancina-Jeziorny.
Inne projekty

Gmina Konstancin-Jeziorna stara się o środki zewnętrzne nie tylko w zakresie rewitalizacji. Na ocenę czekają także złożone  w m.in. JWPU oraz Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji projekty dotyczące m.in.: edukacji – kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli, organizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i organizacja kółek zainteresowań dla uczniów, a także zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki oraz administracji – m.in. szkolenia pracowników urzędu. W trakcie realizacji jest także projekt partnerski ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie, który zakłada m.in. budowę systemu zintegrowanego monitoringu i wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.