W dniu 14 września 2016 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1, odbyły się warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+
w ramach projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Spotkania odbyły się dla trzech grup interesariuszy, zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:

godz. 14:30sektor publiczny (przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele Rady Miejskiej, sołtysi);

godz. 16:30sektor gospodarczy (przedsiębiorcy);

godz. 18:30sektor społeczny (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych).

Członkowie spotkań zostali zapoznani z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rewitalizacji, poznali metodologię przeprowadzenia diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także wypowiedzieli się odnośnie najbardziej nurtujących gminę problemów i tego jakie działania powinny być w ramach rewitalizacji podjęte w celu ich zniwelowania bądź całkowitego usunięcia. Bardzo istotną kwestią dla mieszkańców gminy jest zachowanie jej uzdrowiskowego charakteru i wynikającej z niego unikatowości na tle innych podwarszawskich gmin. Poruszona została również kwestia potrzeby rozwinięcia funkcji rekreacyjnych gminy
i poszerzenia oferty miejsc aktywności, zarówno dla mieszkańców jak i kuracjuszy.

Organizowane będą następne spotkania, na każdym etapie prac nad Programem Rewitalizacji, o których będziecie Państwo odpowiednio wcześniej informowani i na które serdecznie zapraszamy!

Do pobrania: Rewitalizacja_Konstancin-Jeziorna_ 14092016