Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+ w ramach projektu pn.
„Opracowanie programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, które odbędą się w dniu 14 września 2016 roku w Sali Posiedzeń
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1 zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:
godz. 14:30 – sektor publiczny (przedstawiciele instytucji publicznych,przedstawiciele Rady Miejskiej, sołtysi);
godz. 16:30 – sektor gospodarczy (przedsiębiorcy);
godz. 18:30 – sektor społeczny (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych,grup nieformalnych).
Podczas spotkań przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy gminy oraz propozycja granic
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także podstawowe zagadnienia związane z rewitalizacją.
Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań w celu zaplanowania
działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego.
Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych
oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania
kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania
potencjałów.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
Kazimierz Jańczuk

Do pobrania: Plakat ogłoszenia