Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póżn. zm.) w dniu 14 grudnia 2016 r. Rada Miejska Konstancin-Jeziorna podjęła uchwałę Nr 416/VII/26/2016 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020 +.

Dokument ten stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Ponadto jest to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu. Wszystkie informacje dotyczące poszczególnych etapów prac nad dokumentem znajdują się na stronie: rewitalizacja.konstancinjeziorna.pl

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, przedstawicielom sektora społecznego, gospodarczego i publicznego, którzy aktywnie włączyli się w proces tworzenia dokumentu, uczestniczyli w spotkaniach i podzielili się niezbędną wiedzą na temat problemów występujących na obszarze rewitalizacji i potencjałów go charakteryzujących.

 

Burmistrz Gminy

Konstancin-Jeziorna

Do pobrania: Obwieszczenie

Do pobrania: Program Rewitalizacji–Konstancin-Jeziorna 2020+