Na podstawie art. 48 ust. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej widomości informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji -Konstancin-Jeziorna 2020+.

      Program Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+ jest dokumentem, o którym mowa w art. 47 ww. ustawy, dla których przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane, jeżeli w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, organ opracowujący projekt dokumenty stwierdzi, że wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
i realizacja postanowień dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Pismem z dnia 29.11.2016 r., znak PP.6710.1.2016 Gmina Konstancin-Jeziorna wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z wnioskiem
w sprawie uzgodnienia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+. W piśmie z dnia 05.12.2016 r. znak WOOŚ-III.410.831.2016.JD Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego dokumentu.

Informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+ zamieszczono na stronie internetowej Gminy Konstancin-Jeziorna poświęconej rewitalizacji (rewitalizacja.konstancinjeziorna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Burmistrz Gminy

Konstancin-Jeziorna