Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji
Konstancin-Jeziorna 2020+
, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag odnośnie głównych założeń dokumentu.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 21.11.2016 r. do dnia 02.12.2016 r.
Uwagi do programu rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+ można było składać:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@konstancinjeziorna.pl, wpisując w tytule „Uwaga do Programu Rewitalizacji
    Konstancin-Jeziorna 2020+”.
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna,
    Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem: Uwaga do Programu Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+”.
  3. bezpośrednio do pok. 4 w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt Programu Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+ dostępny był od 21.11.2016 r.:

  • w wersji papierowej w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39 A w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna;
  • w wersji elektronicznej na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji w Gminie Konstancin-Jeziorna (www.rewitalizacja.konstancinjeziorna.pl).

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie łącznie wpłynęły 3 uwagi zgłoszone przez 4 osoby.

Organem właściwym do ich rozpatrzenia był Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

 

Załącznik:

Program Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+