Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 30.09.2016 r. do dnia 14.10.2016 r. w następujących formach:

 1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@konstancinjeziorna.pl, wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.
  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna,
   Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.
  • bezpośrednio do pok. 4 w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
   w godzinach pracy Urzędu.
 2. Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy
  Konstancin-Jeziorna, Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna w pok. 4
  w godzinach pracy Urzędu.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna z mapą poglądową wyznaczonego obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
i mapą poglądową wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, dostępne były od 30.09.2016 r.:

 • w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Warszawska 32,
  05-520 Konstancin-Jeziorna w pok. 4 w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji w Gminie Konstancin-Jeziorna (www.rewitalizacja.konstancinjeziorna.pl).

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie łącznie wpłynęły 2 uwagi i/lub wnioski zgłoszone przez 2 osoby. Wszystkie uwagi i/lub wnioski podpisane były czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz złożone zostały na formularzu konsultacyjnym, dlatego zostały rozpatrzone. Organem właściwym do ich rozpatrzenia był Burmistrz Gminy
Konstancin-Jeziorna.

Rejestr zbiorczego zestawienia zgłoszonych uwag i/lub wniosków wraz z rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1.

 

Załącznik 1. Informacja podsumowująca z rejestrem uwag

Załącznik 2. Granica obszaru rewitalizacji