Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza interesariuszy rewitalizacji na spotkania związane z opracowaniem: Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+, które odbędą się w dniach 25 października, 2 listopada, 3 listopada  oraz 7 listopada 2016 r. zgodnie z następującym harmonogramem czasowym i w następujących miejscach:

25 października 2016 r.:

 • 12.00 – Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
  ul. Świetlicowa 1
  : spotkanie tematyczne dla przedsiębiorców realizujących lub planujących realizację działań na obszarze rewitalizacji;
 • 14.00 – świetlica przy ul. Jaworskiego 24 (Mirków): spotkanie edukacyjno-informacyjne skierowane do przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji;
 • 16.00 – świetlica w miejscowości Kępa Okrzewska, (Kępa Okrzewska Nr 27): spotkanie dla wszystkich interesariuszy rewitalizacji połączone ze spacerem studyjnym po terenie;
 • 18.00 – Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5 przy ul. Szkolnej 7: spotkanie otwarte dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz innych interesariuszy rewitalizacji;

2 listopada 2016 r.:

 • 12.00 – Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
  ul. Świetlicowa 1:
  sektor gospodarczy (przedsiębiorczy) – spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące otwartego naboru na projekty rewitalizacyjne poprzez składanie fiszek projektowych;
 • 14.00 – świetlica przy ul. Jaworskiego 24 – wspólnoty mieszkaniowe oraz pozostali interesariusze rewitalizacji – spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące otwartego naboru na projekty rewitalizacyjne poprzez składanie fiszek projektowych;
 • 16.00 – Świetlica w Kępie Okrzewskiej (Kępa Okrzewska Nr 27 )- spotkanie dla Partnerów rewitalizacji (osób, które zamierzają złożyć fiszkę projektową) dotyczące otwartego naboru na projekty rewitalizacyjne poprzez składanie fiszek projektowych;
 • godz18.00 – Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5 przy ul. Szkolnej 7: spotkanie otwarte dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, dotyczące otwartego naboru na projekty rewitalizacyjne poprzez składanie fiszek projektowych;

3 listopada 2016 r.:

 • 14.00 – Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
  ul. Świetlicowa 1:
  spotkanie informacyjno-warsztatowe dla przedstawicieli Rady Miejskiej oraz dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przedstawicieli instytucji publicznych oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji;
 • 17.00 – Przedszkole Nr 5 w Oborach, Obory 22: spotkanie otwarte dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz innych interesariuszy rewitalizacji połączone ze spacerem studyjnym w terenie;
 • 18.30 – Zespół Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie przy
  ul. Wojewódzkiej 12:
  spotkanie otwarte dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz innych interesariuszy rewitalizacji połączone ze spacerem studyjnym w terenie ;

7 listopada 2016 r.:

 • 17.00 – Przedszkole Nr 5 w Oborach, Obory 22: spotkanie otwarte dla wszystkich interesariuszy rewitalizacji dotyczące otwartego naboru na projekty rewitalizacyjne poprzez składanie fiszek projektowych;
 • 18.30 – Zespół Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie przy
  ul. Wojewódzkiej 12:
  spotkanie otwarte dla wszystkich interesariuszy rewitalizacji dotyczące otwartego naboru na projekty rewitalizacyjne poprzez składanie fiszek projektowych;

 

Spotkania będą miały na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących wyznaczony obszar rewitalizacji. Pragniemy aby wspólnie wypracowali Państwo główne założenia do Programu Rewitalizacji. W ten sposób wszelkie podjęte działania będą optymalnie dostosowane do Państwa potrzeb i oczekiwań. Na spotkaniach dowiedzą się również Państwo jak wypełnić fiszkę projektową w ramach otwartego konkursu na projekty rewitalizacyjne.

 

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów obszaru rewitalizacji.

 

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

Kazimierz Jańczuk

 

 

Art. 2 ust 2. Ustawy o rewitalizacji:

*Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty

zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze (…);

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną;
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna