Miesięczne archiwum

4 Artykułów
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu:

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 30.09.2016 r. do dnia 14.10.2016 r.

Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@konstancinjeziorna.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.
 2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna,
  Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.
 3. bezpośrednio do pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy Konstancin-Jeziorna
  w godzinach pracy Urzędu.

Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna, Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Z poważaniem,

Kazimierz Jańczuk

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

Pliki do pobrania:

 1. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
 2. Mapa poglądowa wyznaczonego obszaru zdegradowanego.
 3. Mapa poglądowa wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
 4. Formularz zgłaszania uwag.
Warsztaty diagnostyczno-projektowe w ramach projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”
warsztaty

Warsztaty diagnostyczno-projektowe w ramach projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”

W dniu 14 września 2016 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1, odbyły się warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+
w ramach projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Spotkania odbyły się dla trzech grup interesariuszy, zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:

godz. 14:30sektor publiczny (przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele Rady Miejskiej, sołtysi);

godz. 16:30sektor gospodarczy (przedsiębiorcy);

godz. 18:30sektor społeczny (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych).

Członkowie spotkań zostali zapoznani z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rewitalizacji, poznali metodologię przeprowadzenia diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także wypowiedzieli się odnośnie najbardziej nurtujących gminę problemów i tego jakie działania powinny być w ramach rewitalizacji podjęte w celu ich zniwelowania bądź całkowitego usunięcia. Bardzo istotną kwestią dla mieszkańców gminy jest zachowanie jej uzdrowiskowego charakteru i wynikającej z niego unikatowości na tle innych podwarszawskich gmin. Poruszona została również kwestia potrzeby rozwinięcia funkcji rekreacyjnych gminy
i poszerzenia oferty miejsc aktywności, zarówno dla mieszkańców jak i kuracjuszy.

Organizowane będą następne spotkania, na każdym etapie prac nad Programem Rewitalizacji, o których będziecie Państwo odpowiednio wcześniej informowani i na które serdecznie zapraszamy!

Do pobrania: Rewitalizacja_Konstancin-Jeziorna_ 14092016

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG BADANIA ANKIETOWEGO REWITALIZACJA W GMINIE KONSTANCIN-JEZIORNA

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG BADANIA ANKIETOWEGO REWITALIZACJA W GMINIE KONSTANCIN-JEZIORNA

W dniach od 26 lipca do 26 sierpnia 2016 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych.

Formularz ankiety zawierał pytania dotyczące oceny sytuacji w gminie, określenia szczególnych dla ankietowanych obszarów oraz poznania ich oczekiwań. Pytania miały charakter zamknięty z możliwością wyboru jednej z podanych odpowiedzi. Dodatkowo
w niektórych pytaniach możliwe było wpisanie odpowiedzi innej niż z pola wyboru.

W badaniu ankietowym udział wzięło łącznie 165 osób. Większość ankietowanych oceniło średnio lub źle „możliwość prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej” a także „możliwość znalezienia pracy na terenie Gminy”.

Szczegółowe zestawienie wyników przeprowadzonej ankiety dostępne jest
w załączniku „Wyniki badania ankietowego Gmina Konstancin-Jeziorna”.

 

Wyniki przeprowadzonej ankiety zostaną uwzględnione w Diagnozie na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

Do pobrania: Wyniki ankiety_rewitalizacja Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+ w ramach projektu pn.
„Opracowanie programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, które odbędą się w dniu 14 września 2016 roku w Sali Posiedzeń
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1 zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:
godz. 14:30 – sektor publiczny (przedstawiciele instytucji publicznych,przedstawiciele Rady Miejskiej, sołtysi);
godz. 16:30 – sektor gospodarczy (przedsiębiorcy);
godz. 18:30 – sektor społeczny (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych,grup nieformalnych).
Podczas spotkań przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy gminy oraz propozycja granic
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także podstawowe zagadnienia związane z rewitalizacją.
Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań w celu zaplanowania
działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego.
Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych
oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania
kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania
potencjałów.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
Kazimierz Jańczuk

Do pobrania: Plakat ogłoszenia