Roczne archiwum

20 Artykułów
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020 +
obwieszczenie_logo

Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020 +

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póżn. zm.) w dniu 14 grudnia 2016 r. Rada Miejska Konstancin-Jeziorna podjęła uchwałę Nr 416/VII/26/2016 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020 +.

Dokument ten stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Ponadto jest to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu. Wszystkie informacje dotyczące poszczególnych etapów prac nad dokumentem znajdują się na stronie: rewitalizacja.konstancinjeziorna.pl

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, przedstawicielom sektora społecznego, gospodarczego i publicznego, którzy aktywnie włączyli się w proces tworzenia dokumentu, uczestniczyli w spotkaniach i podzielili się niezbędną wiedzą na temat problemów występujących na obszarze rewitalizacji i potencjałów go charakteryzujących.

 

Burmistrz Gminy

Konstancin-Jeziorna

Do pobrania: Obwieszczenie

Do pobrania: Program Rewitalizacji–Konstancin-Jeziorna 2020+ 

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji–Konstancin-Jeziorna 2020+
warsztaty

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji–Konstancin-Jeziorna 2020+

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji–Konstancin-Jeziorna 2020+,  które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag odnośnie głównych założeń dokumentu.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 21.11.2016 r. do dnia 02.12.2016 r.
Uwagi do programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+ można było składać:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@konstancinjeziorna.pl, wpisując w tytule „Uwaga do Programu Rewitalizacji
  – Konstancin-Jeziorna 2020+”.
 2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna,
  Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem: Uwaga do Programu Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”.
 3. bezpośrednio do pok. 4 w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt Programu Rewitalizacji–Konstancin-Jeziorna 2020+ dostępny był od 21.11.2016 r.:

 • w wersji papierowej w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39 A w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna;
 • w wersji elektronicznej na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji w Gminie Konstancin-Jeziorna (http://rewitalizacja.konstancinjeziorna.pl).

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie łącznie wpłynęły 3 uwagi zgłoszone przez 4 osoby.

Organem właściwym do ich rozpatrzenia był Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Załącznik:

Program Rewitalizacji–Konstancin-Jeziorna 2020+ 

o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+
obwieszczenie_logo

o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+

Na podstawie art. 48 ust. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej widomości informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji -Konstancin-Jeziorna 2020+.

      Program Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+ jest dokumentem, o którym mowa w art. 47 ww. ustawy, dla których przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane, jeżeli w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, organ opracowujący projekt dokumenty stwierdzi, że wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
i realizacja postanowień dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Pismem z dnia 29.11.2016 r., znak PP.6710.1.2016 Gmina Konstancin-Jeziorna wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z wnioskiem
w sprawie uzgodnienia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+. W piśmie z dnia 05.12.2016 r. znak WOOŚ-III.410.831.2016.JD Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego dokumentu.

Informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+ zamieszczono na stronie internetowej Gminy Konstancin-Jeziorna poświęconej rewitalizacji (rewitalizacja.konstancinjeziorna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Burmistrz Gminy

Konstancin-Jeziorna

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji
Konstancin-Jeziorna 2020+
, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag odnośnie głównych założeń dokumentu.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 21.11.2016 r. do dnia 02.12.2016 r.
Uwagi do programu rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+ można było składać:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@konstancinjeziorna.pl, wpisując w tytule „Uwaga do Programu Rewitalizacji
  Konstancin-Jeziorna 2020+”.
 2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna,
  Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem: Uwaga do Programu Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+”.
 3. bezpośrednio do pok. 4 w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt Programu Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+ dostępny był od 21.11.2016 r.:

 • w wersji papierowej w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39 A w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna;
 • w wersji elektronicznej na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji w Gminie Konstancin-Jeziorna (www.rewitalizacja.konstancinjeziorna.pl).

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie łącznie wpłynęły 3 uwagi zgłoszone przez 4 osoby.

Organem właściwym do ich rozpatrzenia był Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

 

Załącznik:

Program Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+

BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

16 grudnia 2016 r.,  godz. 14.00.

w siedzibie Konstancińskiego Domu Kultury przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie -Jeziornie odbędzie się:

Konferencja podsumowująca sporządzenie Programu Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020 +.

                                                                                 Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna

                                                                                    Kazimierz Jańczuk

Do pobrania: Plakat Konstancin-Jeziorna etap IV